Masterplan basisvaardigheden 

Terwijl veel mensen in het onderwijs nog lekker aan het genieten zijn van hun welverdiende vakantie, start het schooljaar 2022-2023 langzaam op.

mensen met puzzelstukken

Op het moment van het schrijven van deze blog bevinden we ons net na de aankondiging op maandag 15 augustus van de subsidieregeling verbetering basisvaardigheden als onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW). 

In deze blog, hebben we getracht om de informatie te verzamelen rondom het Masterplan Basisvaardigheden en de subsidies die daarvoor ingezet kunnen worden. 

Masterplan basisvaardigheden

Het Masterplan Basisvaardigheden is door minister Dennis Wiersma eerder dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer. De kernpunten zijn als volgt: 

 • Verbetering van de basisvaardigheden 
 • Afbakening voor de sectoren PO (inclusief VVE), VO en MBO  
 • Het betreft de leergebieden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid 
 • Opzet en ambities zijn gebouwd langs 5 pijlers die gedifferentieerd zijn per sector, deze zijn gericht op de lange termijn: 
 • Extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren 
 • Kennis en beschikbaarheid van effectieve leer- en ontwikkelmiddelen 
 • Goede aansluiting school en omgeving 
 • Basisblik en zicht door monitoring en onderzoek, inclusief scherper toezicht 
 • Duidelijke opdracht aan het funderend onderwijs voor het ontwikkelen van een landelijk curriculum 
 • Op korte termijn voor het funderend onderwijs wordt het volgende ter beschikking gesteld door middel van een subsidie: 
 • Een basisbrigade ter ondersteuning van 150 scholen; deze teams aan experts en ondersteuners bieden kennis en extra handen en hulp op school 
 • Mogelijkheden voor 350 scholen om aan de slag te gaan met effectieve interventies. Deze subsidieregeling is de eerste stap om de ambities rondom het Masterplan waar te maken. Het is de ambitie van OCW om scholen op dit thema structureel beter te ondersteunen en te ontzorgen zodat de scholen het werk nog beter kunnen doen. 

Subsidie Basisvaardigheden

Met de subsidie biedt OCW de scholen de mogelijkheden om aan de slag te gaan met een aanpak die gebaseerd is op evidence informed interventies. De subsidie bestaat uit een basissubsidie en een aanvullende subsidie. De basissubsidie moet worden besteed aan interventies met een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Hiervoor heeft OCW de Menukaart verbetering basisvaardigheden. Deze bouwt voort op het Nationaal Programma Onderwijs. 

In de menukaart is de wetenschappelijke kennis gesplitst in deelgebieden en de deelgebieden in domeinen. De informatie per domein wordt nog aangevuld later dit jaar en volgend jaar.

thumb

Voorbeelden van interventies zijn: 

 • Activiteiten gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen 
 • Effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel 
 • Klassenmanagement 
 • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen 

De aanvullende subsidie is gericht op de ondersteuning vanuit basisteams. Het doel van het basisteam is om vraaggericht te werken en de scholen te helpen met het maken van een plan ter verbetering van de basisvaardigheden. Daarnaast kan het basisteam ook worden ingezet voor het ondersteunen van de scholen bij de uitvoering en verantwoording. 

Voor wie zijn deze subsidies? 

Besturen van de volgende scholen kunnen subsidie aanvragen: 

 • het basisonderwijs en primair onderwijs BES (Bonaire, Eustatius en Saba) 
 • het speciaal basisonderwijs 
 • het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs 
 • het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES 
 • het praktijkonderwijs 

Voorwaarden: 

Er zijn best wat voorwaarden verbonden aan deze subsidieaanvraag, we zetten de belangrijkste hieronder op een rij: 

 • De interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde. En waar nodig voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid. 
 • De ontvanger besteedt de subsidie in schooljaar 2022/2023 en een deel van schooljaar 2023/2024, tot en met 31 januari 2024. 
 • De basissubsidie is bedoeld voor het verbeteren van de basisvaardigheden via interventies zoals opgenomen in de menukaart 
 • De basissubsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden. 
 • In aanvulling op de basissubsidie kan de minister een aanvullende subsidie verstrekken. Hiervoor geldt een verplichte ondersteuning in de vorm van een basisteam. 
 • De ontvanger mag de aanvullende subsidie besteden aan één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden. 

Hoogte Subsidie en budget 

Voor schooljaar 2022-2023 is voor de basissubsidie 195.617.740 beschikbaar waarvan 98.325.220 voor het basisonderwijs en primair onderwijs BES, en 97.292.520 voor het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES; 

Voor de aanvullende subsidie is 26.912.000 beschikbaar waarvan 6.219.500 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES, en % 20.692.500 voor het voortgezet onderwijs. 

Het bedrag van de basissubsidie wordt berekend door het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 stond ingeschreven op de vestiging te vermenigvuldigen met een bedrag van 961 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES en van 1.202 voor het voortgezet onderwijs. 

Het bedrag van de aanvullende subsidie wordt berekend door het aantal leerlingen op de vestiging dat op 1 oktober 2021 stond ingeschreven te vermenigvuldigen met EUR 366 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES en met een bedrag van 430 voor het voortgezet onderwijs. 

Bij overschrijding van het subsidieplafond zal geloot worden. Aanvragen op de BES krijgen voorrang. Vervolgens worden de overige aanvragen door middel van loting gerangschikt en toegekend tot het plafond is bereikt.   

Subsidie aanvragen: 

U kunt vanaf 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september middernacht (Nederlandse tijd) subsidie aanvragen. Alle informatie over de subsidie is hier terug te vinden. Scholen ontvangen uiterlijk op 23 december 2022 een beslissing op hun aanvraag en als de subsidie wordt toegekend, wordt deze in één keer betaald aan het bevoegd gezag. 

Slotwoord

Edutrainers zet zich al jaren in voor goed digitaal onderwijs voor elk kind, we zijn uiteraard heel erg blij dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur eindelijk het nut en de noodzaak erkent van de digitale vaardigheden van leerlingen, maar nog blijer om te zien dat er nu structureel wordt gesproken over het verbeteren en vergroten van de vaardigheden van leraren. Deze subsidie biedt extra ruimte en mogelijkheden voor scholen. 

Vanuit onze praktijkervaring zien we dat scholen en besturen al structureel bezig zijn met professionalisering rondom de digitale vaardigheden. De afgelopen maanden hebben we veel scholen geholpen om verder te bouwen op de basis en de kennis die beschikbaar is binnen hun onderwijs. We geloven dat de kracht zich bevindt binnen het onderwijs en ondersteunen graag nog meer onderwijsinstellingen met de vertaling van strategische beleidsplannen naar duurzame professionalisering waar technologie geïntegreerd wordt in het dagelijkse lespraktijk. Goed (digitaal) onderwijs voor elk kind! 

Ben je benieuwd hoe we jouw school verder kunnen helpen rondom digitale vaardigheden en hoe je meer mogelijkheden kan toepassen?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek hieronder.

Ben je gelijk op zoek naar meer inspiratie? Neem een kijk op de website van Onderwijs-op-Afstand, gemaakt door Lars Knol en Dimitri van Dillen, expert trainers bij Edutrainers. 

Samen werken we aan nog beter onderwijs voor elk kind! 

Je digitale vaardigheden
onder de loep nemen?

Probeer kosteloos onze digitale vaardigheden
scans voor OP en OOP.
Binnen enkele minuten verkrijg je inzicht in
jouw niveau en jouw persoonlijke leerroute.